Strategi

Petrotarg besitter kunskap för att på egen hand kunna hantera samtliga moment i produktionskedjan, från prospektering och analys till produktion och försäljning av råvarorna. Verksamheten bedrivs i områden med tillgång till väldokumenterad geologisk och geoteknisk information. Bolaget arbetar både på egen hand och i nära samarbete med partners.

För att ett projekt skall nå produktionsstadiet måste det genomgå en omfattande bedömningsprocess. Ambitionen är att därigenom reducera risken och öka andelen lyckade projekt. Detta arbetssätt är mycket betydelsefullt då det är av stor betydelse för ett bolag av Petrotargs storlek att välja rätt projekt för fortsatta investeringar.

Analys sker företrädesvis med data som insamlats genom seismiska undersökningar. På basis av erhållen data lokaliseras sedan intressanta områden. Dessa utvärderas sedan noggrant och de mest lovande benämns därefter ”Prospekt”.

Varje Prospekt skall sedan prövas genom provborrning för att kunna klassificeras som en produktiv olje- eller naturgasfyndighet. En provborrning är det mest kapitalkrävande steget i utvecklingsarbetet.

Inför beslutet att genomföra provborrningar i ett område, är det vanligt att flera parter går samman i syfte att dela på riskerna och investeringskostnaderna. Petrotarg intar i sådana sammanhang ofta en drivande roll i vad gäller samordning av utvecklingsarbetet.

Petrotarg ser även avyttring av andelar i enskilda prospekt eller produktiva olje- och gasfält som en central del av verksamheten. Försäljning ska dock endast ske under förutsättning att det kan ske till attraktiva prisnivåer och på för aktieägarna gynnsamma villkor.

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+